přejít na hlavní menu přejít na kontextové menu

Obchodní podmínky JŠ STUDYLINE

 1. Základní ustanovení
  1.1 Tyto obchodní podmínky („OP“) se ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“), vztahují na závazek vzniklý na základě smlouvy o výuce uzavřené mezi zákazníkem a společností STUDYLINE Education Agency s.r.o., IČ: 06368875, sp. zn. C 281063 vedená Městským soudem v Praze provozující Jazykovou školu STUDYLINE („JŠ STUDYLINE“).

  2. Smlouva a smluvní strany
  2.1 JŠ STUDYLINE je právnická osoba poskytující služby jazykové školy. Zákazník je právnická nebo fyzická osoba, která uzavře s JŠ STUDYLINE smlouvu o výuce.

  2.2 Smlouva o výuce mezi JŠ STUDYLINE a zákazníkem („Smlouva“) se uzavírá na základě přihlášky z registračního formuláře na webu JŠ STUDYLINE nebo emailem a tyto OP jsou její nedílnou součástí. Smlouva vznikne doručením oznámení o přijetí přihlášky do kurzu či individuální výuky JŠ STUDYLINE zákazníkovi. 

  2.3 JŠ STUDYLINE má povinnost do tří pracovních dnů potvrdit písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty zákazníkovi přijetí přihlášky. Pokud tak neučiní, není přihláška považována za přijatou a Smlouva nevzniká. Za potvrzení přihlášky se považuje odeslání potvrzovacího e-mailu s dokladem na úhradu skupinové nebo individuální výuky zákazníkovi.

  2.4 Předmětem Smlouvy je výuka jazyků v individuálním jazykovém kurzu nebo ve skupinovém jazykovém kurzu („Výuka“). Typ Výuky, zaměření, intenzitu, dobu trvání a další náležitosti, které jsou podrobně uvedeny v ceníku JŠ STUDYLINE, vybírá zákazník, a to s ohledem na typ Výuky.

  3. Výuka
  3.1 JŠ STUDYLINE poskytuje výuku jazyků svým jménem, na vlastní účet a na svou odpovědnost. JŠ STUDYLINE může pověřit prováděním Výuky třetí osobu. JŠ STUDYLINE se zavazuje ke splnění objednaných podmínek Výuky, především co do termínu a rozsahu Výuky, Ceny, kvality plnění a lektorského zajištění.

  3.2 JŠ STUDYLINE se zavazuje:

  a) Poskytovat co nejvyšší kvalitu kurzů a výuky tak, aby byl jazykový pokrok zákazníka rychlý a efektivní,

  b) Poskytovat kvalifikované lektory, kteří udělají maximum pro jazykový pokrok zákazníka a uplatnění zvoleného cizího jazyka v reálném životě,

  c) Poskytovat nejlepší možné podmínky pro studium, tedy zejména příjemné prostředí, tichou, prosvětlenou a dostatečně vybavenou učebnu a pomůcky nezbytné pro studium.

  3.3 Zákazník se zavazuje:

  a) V rámci skupinového jazykového kurzu docházet do vyučovací hodiny vždy včas s tím, že jeho neúčast ve Výuce neklesne pod 70 %, neboť pozdní příchody nebo neúčast ve Výuce nepřispívají k jeho pokroku, pokroku ostatních studentů a ani výuce samotné. V rámci individuálního jazykového kurzu se zákazník zavazuje dodržovat sjednané termíny,

  b) Se svým učitelem a vedením JŠ STUDYLINE komunikovat. Tím se především rozumí v rámci skupinového jazykového kurzu včasná omluva v případě pozdního příchodu nebo nepřítomnosti (nejpozději 90 min před začátkem vyučování). Zákazník se omlouvá telefonicky nebo pomocí sms učiteli. Na jakékoliv zprávy a volání od učitele reaguje včas a předchází tak případným komplikacím, které mohou později tímto vzniknout. Podmínky neúčasti v individuálním jazykovém kurzu jsou blíže upraveny v bodě 6 těchto OP,

  c) Být při Výuce soustředěný, nenarušovat Výuku nevhodným chováním (používáním mobilního telefonu nebo jiných technologií, pozdními příchody a odchody z hodin, řešením záležitostí, které s Výukou přímo nesouvisí apod.) nebo jednáním, které lektor předem nepovolí (používat jiné výukové metody, než které využívá lektor) a řídit se pokyny vyučujícího ve věci přípravy na další lekci,

  d) V případě své nepřítomnosti na vyučovací hodině skupinového jazykového kurzu si od lektora zajistit informaci o probírané látce a tuto si samostatně dostudovat,

  e) Tykat ostatním studentům a lektorům. Pokud si to zákazník nepřeje, je povinen oznámit to učiteli před nástupem do kurzu.

  3.4 JŠ STUDYLINE může při soustavném nebo podstatném nedodržování pravidel a zásad Výuky stanovených v těchto OP zákazníka z Výuky vyloučit, tedy odstoupit od Smlouvy z důvodů na straně zákazníka.

  3.5 Pro případ, že Výuku nebude možno ze závažných důvodů dle § 2913 OZ zajistit, je JŠ STUDYLINE oprávněna od Smlouvy odstoupit.

  4. Individuální výuka
  4.1 Výuka probíhá ve dnech, časech, frekvenci a lokalitě dle uzavřené Smlouvy. Délka výukového bloku je 60 nebo 90 minut, pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak.

  4.2 JŠ STUDYLINE zprostředkuje zákazníkovi lektora bez zbytečného odkladu. JŠ STUDYLINE si vyhrazuje právo vyměnit zákazníkovi lektora v případě, že je to z technických nebo personálních důvodů nevyhnutelné.

  4.3 Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je JŠ STUDYLINE oprávněna po předchozí domluvě se zákazníkem zvolit náhradní způsob zajištění výuky.

  4.4 Každá jednotlivá Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, nebude-li dohodnuto jinak, s výpovědní lhůtou 5 kalendářních dnů ke konci kalendářního měsíce. Do doby skončení platnosti Smlouvy je třeba vyčerpat všechny předplacené lekce z této Smlouvy. Lekce, které nebudou vyčerpány do data skončení platnosti Smlouvy, propadají a zákazník nemá nárok na Výuku těchto lekcí ani na vrácení uhrazené Ceny nebo její části. 

  5. Skupinová výuka
  5.1 Výuka probíhá ve dnech a časech dle uzavřené Smlouvy. Výuka neprobíhá v době státních svátků. Tato doba není započítána do ceny výuky.

  5.2 Zákazník je povinen zapsat se do kurzu, který odpovídá jím dosažené úrovni jazykového vzdělání. Zákazník je povinen zjistit svou úroveň prostřednictvím online testu, který je umístěn na stránkách www.Studyline.cz. Pokud tak neučiní, není oprávněn uplatnit reklamaci.

  5.3 Zákazník podpisem smlouvy stvrzuje, že je schopen dobře komunikovat v českém jazyce (jeho úroveň českého jazyka je na komunikativní úrovni) a bere na vědomí, že v případě, že tomu tak není a dojde k narušení skupinové výuky, může být toto považováno za důvod k odstoupení od smlouvy ze strany JŠ STUDYLINE. 

  5.4 Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je JŠ STUDYLINE oprávněna zvolit náhradní způsob zajištění výuky nebo vrátit uhrazené kurzovné zákazníkovi, pokud kurz nebude probíhat. Zákazník bude na tuto skutečnost předem upozorněn alespoň 3 pracovní dny předem.

  5.5 JŠ STUDYLINE si vyhrazuje právo zrušit skupinový kurz z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu (minimální kapacita jsou 4 studenti) nebo sloučit během školního roku kurzy obdobné úrovně a termínů, pokud návštěvnost klesne pod 50 % kapacity kurzu. JŠ STUDYLINE je povinna o této skutečnosti informovat zákazníka nejpozději 3 pracovní dny před zahájením kurzu, resp. ihned po vzniku skutečnosti. V případě zrušení je JŠ STUDYLINE povinna nabídnout zákazníkovi náhradní řešení (možnost navštěvovat jiný kurz, převedení Kurzovného na individuální výuku nebo vrácení Kurzovného). Kurzovné je v tomto případě vratné v plné výši bez storno poplatků a jiných srážek.

  5.6 JŠ STUDYLINE se zavazuje, že výuka bude probíhat v úrovni, která je uvedena u specifikace konkrétního kurzu. JŠ STUDYLINE se zavazuje obstarat pro výuku takové lektory, které považuje za kvalitní a kteří jsou dle jeho uvážení schopni výuku kvalitně vést. JŠ STUDYLINE má možnost přeřadit zákazníka do jiného kurzu nebo na individuální výuku, v případě, že nemá úroveň potřebnou pro studium daného kurzu (to platí i v případě, pokud zákazník absolvoval test, který úroveň potvrdil, ale  ve skutečnosti zákazník této úrovně nedosahuje).

  6. Cena a platební podmínky
  6.1 Ceny za Výuku („Cena“ nebo „Kurzovné“) se řídí aktuálními ceníky JŠ STUDYLINE platnými v okamžiku odeslání přihlášky zákazníkem, není-li mezi JŠ STUDYLINE a zákazníkem dohodnuto jinak. Ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. V Ceně jsou zahrnuté veškeré náklady JŠ STUDYLINE na Výuku.

  6.2 Cena Výuky bude hrazena na základě faktury vystavené JŠ STUDYLINE a doručené zákazníkovi po obdržení přihlášky. Zákazník souhlasí, aby daňové doklady byly zasílány elektronicky na emailovou adresu uvedenou v přihlášce. Cena může být uhrazena převodem na účet nebo v hotovosti v provozovně JŠ STUDYLINE do termínu splatnosti, který je uveden na daňovém dokladu.

  6.3 Zákazník je povinen před zahájením individuální výuky zaplatit objednaný počet lekcí (obvykle na 1 měsíc, kvartál nebo pololetí) JŠ STUDYLINE. Po uhrazení je objednávka považována za závaznou a JŠ STUDYLINE zahájí výběr vhodného lektora dle požadavků zákazníka. V případě měsíčních plateb je vždy k 1. dni v kalendářním měsíci zákazníkovi vystavena faktura na počet lekcí, které si u svého lektora na následující měsíc objednal. Pokud zákazník neoznámí svému lektorovi nebo vedení školy jím předem zrušenou individuální lekci včas tzn. nejpozději v poslední kalendářní den předešlého měsíce, je mu automaticky vystavena faktura na běžný počet lekcí, které mají v novém měsíci proběhnout. V případě, že JŠ STUDYLINE není schopna zajistit zákazníkovi individuální lekci (např. v případě nemoci lektora) nebo v případě nemoci zákazníka, kterou zákazník doloží potvrzením od lékaře, zákazníkovi se za každou takto zrušenou lekci připisuje kredit rovnající se částce odpovídající délce lekce a tato částka je mu odečtena z příští faktury. V případě, že se zákazník rozhodne studium ukončit a zbývá mu u JŠ STUDYLINE pohledávka ve formě nevyčerpaného kreditu, je povinen tento kredit vyčerpat ihned po ukončení výuky.

  6.4 Zákazník je povinen před zahájením skupinového kurzu zaplatit JŠ STUDYLINE celou cenu kurzu. Tím mu JŠ STUDYLINE závazně rezervuje místo v kurzu.

  6.5 Zákazník není oprávněn započíst svoji splatnou pohledávku za JŠ STUDYLINE proti nesplatné pohledávce JŠ STUDYLINE za zákazníkem a není oprávněn postoupit jakákoliv práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu bez předchozího souhlasu JŠ STUDYLINE.

  6.6 V případě individuální výuky je JŠ STUDYLINE oprávněna změnit cenu výuky písemným oznámením nového ceníku zákazníkovi. V případě nesouhlasu se změnou ceníku je zákazník povinen tuto skutečnost písemně sdělit JŠ STUDYLINE a doručení nesouhlasu se považuje za výpověď smlouvy k poslednímu dni období, na které měl zákazník uhrazené lekce dle naposledy platného ceníku (čl. 4.4).

  7. Prodlení, porušení smlouvy, sankce
  7.1 Prodlení zákazníka s úhradou jakékoliv splatné peněžité pohledávky JŠ STUDYLINE za zákazníkem opravňuje JŠ STUDYLINE k zastavení dalšího plnění jakékoliv vzájemné smluvní povinnosti a k odstoupení od Smlouvy. Pro opětovné zahájení plnění Smlouvy je nutné úplné vyrovnání pohledávek po splatnosti.

  7.2 V případě prodlení zákazníka s úhradou Ceny je zákazník povinen uhradit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené částky za každý den prodlení. JŠ STUDYLINE je vedle úroku z prodlení oprávněn v plném rozsahu uplatnit i náhradu škody.

  7.3 V případě prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého dluhu není JŠ STUDYLINE povina stanovit dodatečnou lhůtu k plnění a má právo ukončit Smlouvu výpovědí s okamžitou účinností po 5 kalendářních dnech prodlení.

  8. Doba platnosti smlouvy
  8.1 Smlouva se sjednává na dobu určitou, a to dle typu kurzu v případě skupinové výuky, nebo na dobu neurčitou v případě individuální výuky, není-li dohodnuto mezi stranami jinak.

  8.2 Zákazník má právo kdykoliv od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu (včetně důvodů na straně zákazníka), a to s účinky ke dni odstoupení. V případě odstoupení od Smlouvy Smlouva zaniká ke dni následujícímu po doručení oznámení JŠ STUDYLINE o odstoupení od Smlouvy. Zanikne-li Smlouva odstoupením ze strany zákazníka bez udání důvodu (včetně důvodů na straně zákazníka), je zákazník povinen uhradit JŠ STUDYLINE stornovací poplatek. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s následujícími pravidly a stornovacími poplatky v případě odstoupení bez udání důvodu:

  a) při odstoupení od Smlouvy více než 2 týdny před začátkem Výuky je storno poplatek 50% z Kurzovného,

  b) při odstoupení od Smlouvy 2 týdny a méně před začátkem Výuky je storno poplatek 75% z Kurzovného,

  c) při odstoupení od Smlouvy v den zahájení nebo po zahájení Výuky je Kurzovné nevratné.

  8.3 JŠ STUDYLINE má právo od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených ve Smlouvě, v těchto OP nebo ze zákonných důvodů. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy na základě čl. 3.4 těchto OP, je zákazník povinen JŠ STUDYLINE uhradit smluvní pokutu ve výši Kurzovného. JŠ STUDYLINE je oprávněna započíst smluvní pokutu na povinnost vrátit Kurzovné. 

  8.4 V případě odstoupení od Smlouvy bude Kurzovné po odečtení storno poplatků zákazníkovi vráceno bezhotovostně bankovním převodem ve prospěch jeho účtu nejpozději do 14 dnů od doručení písemného odstoupení od Smlouvy.

  8.5 V případě elektronické objednávky (tj. objednáním kurzu prostřednictvím prostředků elektronické komunikace) má zákazník, je-li spotřebitelem, právo od smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná plynout ode dne následujícího po dni, kdy byla Smlouva uzavřena a k dodržení této lhůty postačuje, bylo-li odstoupení od Smlouvy před uplynutím této lhůty JŠ STUDYLINE odesláno. Odstoupí-li zákazník v souladu s výše uvedenými podmínkami od Smlouvy, navrátí mu JŠ STUDYLINE bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy JŠ STUDYLINE obdržela odstoupení od Smlouvy, veškeré platby, jež od zákazníka v souvislosti se Smlouvou obdržela, a to stejným způsobem jako tyto platby obdržela, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

  8.6 V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy ve smyslu odst. 8.4 tohoto ustanovení bylo již s poskytnutím služeb započato, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) zákazníka a zákazník je v takovém případě povinen uhradit JŠ STUDYLINE poměrnou část Kurzovného odpovídající ceně služeb již zákazníkovi poskytnutých. V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy ve smyslu čl. 8.4 tohoto ustanovení byly již zákazníkovi objednané služby v celém rozsahu poskytnuty, zákazník v takovém případě nemá právo odstoupit od Smlouvy.

  8.7 Žádost o změnu přihlášky, Smlouvy, jakož i odstoupení od Smlouvy musí zákazník odeslat JŠ STUDYLINE vždy prostřednictvím elektronické pošty nebo vyplněním žádosti v provozovně JŠ STUDYLINE. Žádost o změnu objednávky je považována za přijatou, pokud JŠ STUDYLINE potvrdil její obdržení, a to buď písemně, nebo prostřednictvím elektronické pošty. JŠ STUDYLINE se zavazuje přijetí potvrdit nejpozději do 3 dnů od obdržení.

8.8 Veškeré povinnosti vyplývající z uzavřené Smlouvy musí být vypořádány v den ukončení platnosti Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se sjednává s účinky k doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

9. Reklamace
9.1 Pokud je zákazník nespokojen s kvalitou Výuky, je povinen JŠ STUDYLINE o této skutečnosti informovat písemně prostřednictvím reklamačního formuláře, který je na vyžádání dostupný v provozovně JŠ STUDYLINE (lze zaslat elektronickou poštou či vyřešit osobně v provozovně), nejpozději do 30 dnů od zahájení Výuky, v odůvodněných případech i později. Reklamační formulář lze zaslat prostřednictvím elektronické pošty nebo doporučeně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.

9.2 JŠ STUDYLINE přezkoumá důvody reklamace a navrhne zákazníkovi řešení v závislosti na charakteru reklamované skutečnosti a typu Výuky. Práva zákazníka z vadného plnění jsou stanovena platnými předpisy občanského zákoníku.

9.3 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

9.4 Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jestliže nebyly uplatněny řádně a včas.

9.5 Jako relevantní důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé nebo existující na straně zákazníka. Jedná se tak především o změnu časových možností nebo ztrátu důvodu k navštěvování výuky.

9.6 Jako relevantní důvod reklamace nebude rovněž uznáno zrušení výukové hodiny ze strany JŠ STUDYLINE oznámené alespoň 24 hodin předem, pokud JŠ STUDYLINE zajistí náhradní termín Výuky. Ke zrušení výukové hodiny smí dojít ze strany JŠ STUDYLINE maximálně dvakrát za dobu 6 kalendářních měsíců.

10. Ochrana osobních údajů
10.1 Smlouva mezi zákazníkem a JŠ STUDYLINE představuje právní důvod pro shromažďování, uchovávání a zpracování osobních údajů ze strany JŠ STUDYLINE v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR).

10.2 Osobní údaje o zákazníkovi jsou zpracovávány v rozsahu nezbytném pro účel plnění ze smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a JŠ STUDYLINE. Informace o ochraně osobních údajů lze nalézt na webových stránkách pronajímatele www.Studyline.cz.

11. Závěrečná ustanovení
11.1 Veškerá oznámení, návrhy a požadavky a další sdělení dle Smlouvy jsou účinná okamžikem jejich doručení příjemci na adresu uvedenou ve Smlouvě. Písemnosti se považují za doručené, pokud byly adresátem převzaty nebo byly vráceny odesílateli jako nedoručitelné a adresát svým konáním nebo opomenutím doručení písemnosti zmařil. Účinky doručení nastanou i v případě, kdy adresát doručení písemnosti odmítl. Veškerá oznámení, žádosti, požadavky či jiná sdělení požadovaná Smlouvou musí být provedena písemně, není-li ve Smlouvě nebo OP uvedeno jinak, a musí být (i) doručena osobně, (ii) zaslána doporučeným dopisem nebo (iii) zaslána e-mailem adresovaným druhé smluvní straně na e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě.

11.2 Všechny vztahy těmito OP neupravené se řídí Smlouvou uzavřenou mezi JŠ STUDYLINE a zákazníkem a ustanoveními OZ v platném znění. JŠ STUDYLINE a zákazník podpisem Smlouvy vyslovují svůj souhlas s OP a zavazují se, že se jimi budou řídit.

11.3 Je-li nebo stane-li se jedno nebo více ustanovení těchto OP z jakýchkoliv důvodů neplatným, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení těchto OP. JŠ STUDYLINE je oprávněna kdykoliv tyto OP změnit. Nové znění OP se uplatní jen na právní vztahy vzniklé po datu účinnosti nových OP.

V Praze dne 25. 8 . 2021

Naše obchodní podmínky platí a jsou účinné od 25. srpna 2021

 

© 1999 - 2024 STUDYLINE s.r.o.