přejít na hlavní menu přejít na kontextové menu

Informace o zpracování osobních údajů STUDYLINE s.r.o.

Společnost STUDYLINE s.r.o., se sídlem V Jámě 1, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 72329 (dále jen „společnost STUDYLINE“), je jako správce osobních údajů povinna chránit Vaše osobní údaje a dodržovat povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Společnost STUDYLINE získává osobní údaje zákazníků, obchodních partnerů a účastníků marketingových akcí (dále jen „zákazník“) v rozsahu registračních formulářů dostupného buď (i) on-line, zejména na webových stránkách, nebo (ii) v listinné podobě.

Oprávnění společnosti STUDYLINE ke zpracování osobních údajů

Společnost STUDYLINE je i bez souhlasu zákazníků oprávněna zpracovávat jejich osobní údaje z titulu (i) zajištění řádného plnění práv a povinností společností STUDYLINE vůči zákazníkům a (ii) oprávněných zájmů společnosti STUDYLINE (jako například zpracování osobních údajů pro statistické účely, informování zákazníků o aktivitách společnosti STUDYLINE, inkaso pohledávek, předcházení hackerským útokům a podobně), a to nejméně po dobu trvání smluvního vztahu. Společnost STUDYLINE je také oprávněna zpracovávat osobní údaje za účelem splnění povinností, které mu byly uloženy veřejnoprávními předpisy. Společnost STUDYLINE je dále oprávněna zpracovávat osobní údaje zákazníků na základě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Zpracovávané osobní údaje uchovává společnost STUDYLINE po dobu pěti (5) let od posledního obchodního kontaktu se zákazníkem nebo jeho účasti na marketingové nebo jiné akci společnosti STUDYLINE. Dochází-li ke zpracování na základě souhlasu zákazníka, jsou jeho osobní údaje uchovávány nejdéle do doby odvolání takového souhlasu.

Společnost STUDYLINE je oprávněna zpracovávat osobní údaje pro účely vyjádřené v souhlasu, kterými jsou realizace marketingových aktivity, vytváření průzkumů a obchodních statistik, zasílání obchodních sdělení a pozvánek na akce pořádané společností STUDYLINE (včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky) a poskytování odborných a marketingových informací, to vše jakýmikoli prostředky komunikace (zejména e-mailem, telefonicky, SMS zprávami a poštou).

Analýzy vztahující se k obchodním aktivitám zákazníka spočívají především ve vyhodnocování klientských dat s cílem vhodného přizpůsobení nabídky produktů a zkvalitnění poskytovaných služeb, a to včetně profilování. Profilování je zpracování osobních údajů spočívající v hodnocení některých osobních aspektů zákazníků, jako například osobních preferencí, zájmů a nákupního chování. Využití tohoto postupu umožňuje společnosti STUDYLINE zejména oslovovat zákazníky s nabídkou služeb, které je opravdu zajímají.

Na základě uděleného souhlasu je dále společnost STUDYLINE oprávněna provádět automatizované zpracování osobních údajů (tedy bez jakéhokoliv zásahu člověka – ke zpracování se využívají výhradně automatické prostředky), přičemž takové automatizované zpracování může mít vliv na nabídky a/nebo benefity určené pro konkrétního zákazníka (automatizované rozhodování). Automatizované rozhodování může být nedílnou součástí některých procesů marketingového zpracování osobních údajů, zejména při cílení zvláštních nabídek a výhod zákazníkům. V důsledku toho mohou jednotliví zákazníci obdržet odlišné výhody a nabídky, případně některé poskytované nabídky a/nebo výhody mohou být dostupné pouze vybraným zákazníkům.

Zákazníci nemají povinnost své osobní údaje společnosti STUDYLINE poskytnout. Pokud zákazník své osobní údaje neposkytne, je společnost STUDYLINE oprávněna neposkytovat danému zákazníkovi výhody. To samé platí i v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Uvedeným postupem společnosti STUDYLINE není zákazníkům žádným způsobem upřena možnost nakupovat a využívat služeb společnosti STUDYLINE, podmínkou však je, aby zákazník poskytl společnosti STUDYLINE osobní údaje potřebné pro plnění smluvní povinnosti.

Předávání osobních údajů

Společnost STUDYLINE může osobní údaje předávat třetím stranám (i) za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, (ii) pokud je předání nezbytné pro zajištění řádného plnění práv a povinností společností STUDYLINE nebo (iii) dalším osobám za podmínek uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů (ve spojení s těmito Informacemi).

Na základě pověření společností STUDYLINE mohou být osobní údaje zpracovány zpracovateli v České republice i v zahraničí; osobní údaje mohou být předány zejména poskytovatelům IT služeb, logistických služeb, marketingovým agenturám, provozovatelům call center a poskytovatelům poštovních a doručovacích služeb. Seznam zpracovatelů, kterým společnost STUDYLINE aktuálně zpřístupňuje osobní údaje k dalšímu zpracování, je k dispozici na webových stránkách společnosti STUDYLINE.

Práva zákazníků

Každý zákazník, který poskytl společnosti STUDYLINE své osobní údaje, má právo:

  • požadovat od společnosti STUDYLINE přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz a/nebo omezení jejich zpracování (čl. 15 – 18 GDPR),
  • na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné (čl. 20 GDPR),
  • kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů včetně práva na to, aby osobní údaje byly bez zbytečného odkladu vymazány nebo anonymizovány, pokud neexistuje žádný jiný právní důvod pro jejich zpracování; odvolat souhlas je možno elektronicky na webových stránkách, na e-mailové adrese praha@studyline.cz nebo písemně na adrese sídla společnosti STUDYLINE.

Každý zákazník, který poskytl společnosti STUDYLINE své osobní údaje, má také právo:

  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud osobní údaje nejsou zpracovávány na základě uděleného souhlasu,
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, které se ho týkají, což zahrnuje i profilování, jestliže se týká přímého marketingu.

Uvedená práva mohou zákazníci uplatňovat

  • v sídle společnosti STUDYLINE nebo
  • na e-mailové adrese: praha@studyline.cz

Přijímání elektronických obchodních sdělení je možno zrušit prostřednictvím odkazu obsaženého v každém jednotlivém obchodním sdělení.

Dozorovým orgánem veřejné správy České republiky pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz, u kterého je možno podat stížnost.

 

© 1999 - 2024 STUDYLINE s.r.o.